Facebook MijnGarantiebewijzen

LinkedIn MijnGarantiebewijzen

Twitter MijnGarantiebewijzen

Gebruiksvoorwaarden


1. Inleiding

MijnGarantieBewijzen is een handelsnaam van BVL La Carte Holding B.V., gevestigd 4132 XX te Vianen, aan de Sparrendreef 45, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34249310, BTW-nummer NL815831080B01.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van de diensten van MijnGarantieBewijzen. MijnGarantieBewijzen biedt diensten aan (hierna de Dienst) bestaande uit onder andere het aanbieden van een online opslag en beheer platform waarmee je producten en de betreffende garantie kan vastleggen en beheren. Je kunt met MijnGarantieBewijzen je producten ook registreren bij leveranciers en je eventuele wensen voor het ontvangen van aanbiedingen, uitbreiding van garantie en overige product informatie (zoals bijvoorbeeld handleidingen) kenbaar maken. De door jou aangegeven wensen met betrekking tot het verkrijgen van de betreffende diensten worden opgeslagen op de servers van MijnGarantieBewijzen en MijnGarantieBewijzen kan daarmee een aantal zaken regelen naar jouw wensen en instructies. Jouw rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Dienst van MijnGarantieBewijzen worden geregeld in deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring. Door gebruikmaking van de Dienst, onder meer door gebruikmaking van de websites en/of applicaties van MijnGarantieBewijzen (hierna de Website), aanvaard je deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring en ben je daaraan gebonden. MijnGarantieBewijzen raadt je aan regelmatig kennis te nemen van deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring. MijnGarantieBewijzen kan deze namelijk van tijd tot tijd wijzigen. Indien jij het gebruik van de Dienst voortzet na wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden of de Privacyverklaring, geef je daarmee aan de wijzigingen te aanvaarden en daaraan gebonden te zijn.


2. Account

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet je eerst een account aanmaken via de Website. MijnGarantieBewijzen is nimmer verplicht om deze aanvraag te honoreren.

2.2 Het is niet toegestaan om valse gegevens op te geven bij het aanmaken van een account of om voor iemand anders of onder een andere naam een account aan te maken. Je staat er jegens MijnGarantieBewijzen voor in dat de door jou opgegeven gegevens correct en volledig zijn.

2.3 MijnGarantieBewijzen is bevoegd om de door jou opgegeven gegevens te gebruiken conform de Privacyverklaring.

2.4 Het is niet toegestaan om een account aan te maken als je jonger bent dan 18 jaar, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door jouw ouders of voogd. Door het aanmaken van een account sta je er jegens MijnGarantieBewijzen voor in dat je 18 jaar of ouder bent.

2.5 Je bent verplicht om het wachtwoord van jouw account geheim te houden. Het is niet toegestaan om derden de Dienst te laten gebruiken via jouw account. Jij bent en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van jouw account, tenzij en vanaf het moment dat jij aan MijnGarantieBewijzen via de Website hebt gemeld dat er misbruik van jouw account wordt gemaakt.

2.6 Je mag op elk gewenst moment je account beŽindigen door gebruik te maken van de voorgeschreven procedure.

2.7 Accounts mogen alleen worden aangemaakt door natuurlijke personen.


3. MijnGarantieBewijzen profiel

3.1 Jouw profiel en de daarin opgeslagen gegevens en bestanden blijven bestaan zolang jouw account blijft bestaan. Jouw account kan blijven bestaan zolang MijnGarantieBewijzen blijft bestaan, een en ander met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden.


5. Gebruik van de Dienst

5.1 Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden is het in ieder geval verboden om door of bij het gebruiken van de Dienst:

 1. inbreuk te maken op rechten van MijnGarantieBewijzen of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten, of in strijd te zijn met de privacyrechten van (medewerkers van) MijnGarantieBewijzen of derden;
 2. in strijd te handelen met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
 3. onware of misleidende mededelingen te doen;
 4. handelingen te verrichten die een commercieel karakter hebben, tenzij MijnGarantieBewijzen hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 5. spam of kettingbrieven te versturen;
 6. content of links naar content te plaatsen die discriminerend, hatelijk, kwetsend, bedreigend, pornografisch, in strijd met de goede zeden is of gewelddadig is of die oproept tot geweld, haat of het lastigvallen van anderen;
 7. handelingen te verrichten die de goede werking van de Website verstoren of beschadigen;
 8. beveiligingsmaatregelen te omzeilen;
 9. op enigerlei wijze (anderszins) onrechtmatig te handelen jegens MijnGarantieBewijzen en/of een derde.

5.2 Het is uitsluitend ter beoordeling van MijnGarantieBewijzen of jouw gedragingen al dan niet zijn toegestaan.

5.3 MijnGarantieBewijzen garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.


6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, fotoís, programmatuur, merken, logos en alle overige materialen, berusten bij MijnGarantieBewijzen, met uitzondering van de bestanden die jij zelf op jouw account plaatst.

6.2 Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van MijnGarantieBewijzen, is het niet toegestaan om (delen van) de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.

6.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.


7. Licentie

7.1 Door het beschikbaar stellen van bestanden en gegevens aan MijnGarantieBewijzen, onder meer door het plaatsen daarvan op de Website, verleen je aan MijnGarantieBewijzen een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om deze bestanden en gegevens te gebruiken ter uitvoering van de Dienst zoals bepaald in jouw privacyinstellingen. Dit betekent onder meer dat MijnGarantieBewijzen de door jou beschikbaar gestelde bestanden en gegevens ter beschikking kan stellen van derden en dat MijnGarantieBewijzen deze voor commerciŽle doeleinden zal kunnen gebruiken ter uitvoering van de Dienst.

7.2 De in artikel 7.1 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of MijnGarantieBewijzen de desbetreffende bestanden en gegevens verwijdert van de Website tenzij je deze bestanden of gegevens hebt gedeeld met andere gebruikers van de Dienst en deze de bestanden en gegevens niet hebben verwijderd.

7.3 Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden en gegevens die je ter beschikking stelt aan MijnGarantieBewijzen (afhankelijk van je privacyinstellingen) toegankelijk zijn voor en gebruikt kunnen worden door andere gebruikers van de Dienst. MijnGarantieBewijzen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van bestanden en gegevens die jij via de Dienst ter beschikking hebt gesteld.

7.4 Je staat er jegens MijnGarantieBewijzen voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden en gegevens in artikel 7.1 en dat je volledig gerechtigd bent om de licentie als bedoeld in deze Gebruiksvoorwaarden te verlenen.

7.5 Je vrijwaart MijnGarantieBewijzen en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor de schade die zij lijdt(lijden) of zal(zullen) lijden als een gevolg van aanspraken van derden vanwege een gestelde inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten verband houdende met de bestanden of gegevens die jij via de Dienst ter beschikking hebt gesteld, of als gevolg van andere aanspraken van derden die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.


8. Klachten

8.1 Klachten over het gebruik van de Dienst kunnen aan ons worden gemeld via de Website. Wij zullen de klacht onderzoeken en zo nodig maatregelen nemen.

8.2 Als MijnGarantieBewijzen een klacht ontvangt die betrekking heeft op onmiskenbaar onrechtmatige content, dan zal MijnGarantieBewijzen deze zo snel mogelijk verwijderen.

8.3 MijnGarantieBewijzen behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot verwijdering indien:

 1. MijnGarantieBewijzen de klager vraagt MijnGarantieBewijzen te vrijwaren en de klager dit weigert;
 2. MijnGarantieBewijzen van mening is dat de klacht geen betrekking heeft op onmiskenbaar onrechtmatige content;
 3. MijnGarantieBewijzen gegronde redenen heeft aan de juistheid van de klacht te twijfelen.

8.5 MijnGarantieBewijzen zal op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft.


10. Duur en beŽindiging

10.1 Je neemt de Dienst af voor onbepaalde tijd.

10.2 Je mag je account op elk gewenst moment, en zonder opgave van reden, beŽindigen via de instellingen op de Website.

10.3 MijnGarantieBewijzen is te allen tijde zonder opgave van redenen bevoegd de dienstverlening te beŽindigen of (gedeeltelijk) op te schorten, daaronder begrepen jouw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, en/of bestanden of gegevens te verwijderen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

 1. je handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder het bepaalde in artikel 5;
 2. je de overeengekomen prijs niet (tijdig) betaalt.

10.4 Bij beŽindiging van de Dienst vervalt per direct je recht om de Dienst te gebruiken en wordt je account geblokkeerd. MijnGarantieBewijzen verwijdert bij beŽindiging je profiel en alle door jou (en anderen) ingevoerde en geŁploade gegevens en bestanden. MijnGarantieBewijzen is niet verplicht om na beŽindiging van de Dienst, enige informatie, materiaal, gegevens en/of bestanden aan jou of derden te verstrekken.


11. Content van derden

11.1 De Website kan informatie, applicaties of diensten bevatten die van derden afkomstig zijn en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button), hierna Content van derden te noemen. Over deze Content van derden heeft MijnGarantieBewijzen geen zeggenschap. MijnGarantieBewijzen accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze Content van derden.

11.2 Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.


12. Privacy

12.1 De voorwaarden met betrekking tot jouw privacy zijn geregeld in de Privacyverklaring.


13. Aansprakelijkheid

13.1 MijnGarantieBewijzen heeft geen inhoudelijke bemoeienis met de communicatie tussen gebruikers van haar diensten, onder meer via de Website. MijnGarantieBewijzen staat dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid of rechtmatigheid van deze communicatie. MijnGarantieBewijzen is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden en gegevens die zij op de Website beschikbaar stellen.

13.2 MijnGarantieBewijzen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen jou en MijnGarantieBewijzen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website dan wel uit onrechtmatige daad, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

13.3 Voor zover er enige aansprakelijkheid op MijnGarantieBewijzen rust, is deze aansprakelijkheid per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als ťťn gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan MijnGarantieBewijzen betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van MijnGarantieBewijzen is voortgevloeid.

13.4 MijnGarantieBewijzen is in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, omzetverlies, verlies van gegevens en immateriŽle schade, verband houdend met het gebruik van de Dienst, daaronder begrepen het gebruik van de Website.

13.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade onmiddellijk maar in ieder geval binnen een maand na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MijnGarantieBewijzen wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MijnGarantieBewijzen vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

13.6 Deze beperking van aansprakelijkheid heeft geen betrekking op de aansprakelijkheid van MijnGarantieBewijzen voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van MijnGarantieBewijzen zelf en/of het bestuur van MijnGarantieBewijzen.


14. Overige bepalingen

14.1 Deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Privacyverklaring, bevatten alle afspraken die jij met MijnGarantieBewijzen hebt gemaakt en treden in de plaats van alle eerdere afspraken die jij en MijnGarantieBewijzen eventueel hebben gemaakt. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

14.2 Op de dienstverlening door MijnGarantieBewijzen is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van de Dienst bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

14.3 Deze Gebruiksvoorwaarden zullen geen afbreuk doen aan bepalingen van dwingend recht.

14.4 Blijken of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of vervalt een gedeelte van deze Gebruiksvoorwaarden, dan blijven jij en MijnGarantieBewijzen aan het overblijvende gedeelte gebonden. MijnGarantieBewijzen zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Zoetermeer, december 2012