Facebook MijnGarantiebewijzen

LinkedIn MijnGarantiebewijzen

Twitter MijnGarantiebewijzen

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van deze website websites en/of applicaties van MijnGarantieBewijzen (hierna: de Website). De Website is eigendom van La Carte Internet B.V., handelend onder de naam MijnGarantieBewijzen (hierna: MijnGarantieBewijzen). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.


Informatie en communicatie

MijnGarantieBewijzen besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is.

MijnGarantieBewijzen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is MijnGarantieBewijzen niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

MijnGarantieBewijzen garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.

MijnGarantieBewijzen is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, fotos, programmatuur, merken, logos en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij MijnGarantieBewijzen of haar licentiegevers, met uitzondering van content die door de gebruikers van de diensten van MijnGarantieBewijzen zelf op de Website is geplaatst.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van MijnGarantieBewijzen, is het niet toegestaan om (delen van) de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.


Verwijzingen naar websites van derden

De Website kan informatie, applicaties of diensten bevatten die van derden afkomstig zijn en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button), hierna Content van derden te noemen. Over deze Content van derden heeft MijnGarantieBewijzen geen zeggenschap. MijnGarantieBewijzen accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze Content van derden.


Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.


Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website, kunt u contact met ons opnemen via "Contact" aan de onderzijde van deze pagina.

© 2018 MijnGarantieBewijzen